Minden rendben.
Távsegítség alkalmazás letöltése Bezárás (Visszatérés a Govern-Soft honlapra)

Modulok

Ugrás:

 1. Pénzügy modul
 2. Főkönyv modul
 3. Tervezés modul
 4. Tárgyi Eszköznyilvántartó modul
 5. Ingatlanvagyon kataszter modul
 6. Kisértékű eszköznyilvántartó modul
 7. Analitika modul
 8. Vezetői Információs Rendszer modul
 9. Megrendelő modul
 10. Az integrált rendszer általános jellemzői

Pénzügy modul

A CGR Pénzügyi alrendszere az integrált „CGR pénzügyi- számviteli rendszer” része. A pénzügyi tevékenységek teljes körét lefedi, biztosítja a jogszabályoknak megfelelő bizonylatok előállítását. A főkönyvi alrendszerrel integrálva egyszeres adatbevitellel végezhető a kontírozás, biztosítva a főkönyv és az analitikák egyezőségét.

Alapvető szolgáltatásai a következők:

Folyószámla-nyilvántartás:

 • A beérkező- és a „kézi” kimenő számlák iktatása a felhasználó által meghatározott iktatókönyvekbe
 • Követelés, kötelezettség vállalás, adatok rögzítése, generálása - akár a pénzforgalmak rögzítésekor, akár rögzített pénzforgalomból -, bizonylat nyomtatása
 • Szállítói számlák igazolásának szervezeten belüli követése
 • Gépi számlázás automatikus iktatása
 • Folyószámla analitikák
 • Az iktatott számlák pénzforgalmi teljesítési adatai automatikusan a banki és a pénztári analitikákba kerülnek
 • Naprakész információk a kiegyenlített, a kiegyenlítetlen, a határidőre ki nem egyenlített, stb. számlákról
 • Listák tetszőleges fordulónappal a 30, 60 stb. napos tartozásokról
 • Havi, negyedéves és éves ÁFA kimutatás a halasztott ÁFA figyelésével
 • Utalványrendelet nyomtatása
 • Főkönyvi kontírozás, gazdasági események felvitele az ismétlődő feladatok automatizálásához

Számlázási modul:

 • Biztosítja a kimenő számlák hatályos jogszabályoknak megfelelő előállítását, nyomtatását
 • A rendszeresen ismétlődő szolgáltatásokról (pl. bérleti díj) automatikus számlázás
 • Előállítja a számlázáshoz kapcsolódó leveleket: az egyenlegértesítőt, a fizetési felszólítást és a késedelmi kamat terhelést
 • A rögzített számla adatokból lekérdezések, összesítések készíthetők

Pénztári modul:

 • Előállítja a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat, a pénztárösszesítőt
 • Biztosítja az előlegek nyilvántartását és elszámolását
 • Lehetőséget biztosít több pénztár kezelésére

Banki modul:

 • Kezeli a bankkivonatok gyűjtött és analitikus adatait
 • A kiegyenlítendő számlákról átutalási megbízásokat generál, készíthetők „kézi” (nem beérkező számlához tartozó) átutalási megbízások is. Az átutalások a számlavezető bank ügyfélterminál rendszerének elektronikusan átadhatók
 • Banki terminálról a kivonat adatok visszaemelése, feldolgozása
 • Csoportos utalások kezelése
 • Postautalványok kezelése

Az adatokhoz való hozzáférés iktatókönyv bankszámla szintig szabályozható, a munkamegosztásnak megfelelő jogosultsági rendszer alakítható ki


Főkönyv modul

A CGR Főkönyvi alrendszere a költségvetési intézmények (önkormányzati és kincstári) jogszabályokban előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségének teljesítését szolgálja. Integráltan működik a pénzügyi és a költségvetés tervezés alrendszerekkel, az azokban nyilvántartott gazdasági események számviteli kontírozásával, az egyéb mozgások (jellemzően vegyes naplók) feldolgozásával előállnak a számviteli alapadatok, melyekből előállíthatók a könyvviteli és beszámolási információk.

Az alrendszerben valós vagy fiktív részgazdák definiálhatók, az információk döntő többsége előállítható:

 • Intézményi szintre
 • Részgazdára
 • Részgazdákból képzett csoportokra

A törzsadatok és egyéb paraméterek összeállításához széleskörű támogatást biztosít:

 • ETALON rovatrend a SALDO kiadványhoz igazodva
 • ETALON kormányzati funkciórend
 • ETALON számlarend a SALDO kiadványhoz igazodva
 • ETALON szakfeladatrend
 • Kontírozási, ellenőrzési szabályok
 • Beszámolási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges űrlapok paraméterezése

Kontírozás:

A számviteli előírás és pénzforgalom kontírozása a pénzügyi alrendszerben felvitt adatok felhasználásával történik, mellőzve a többszörös adatbevitelt.

Mind a pénzforgalmi, mind a számviteli és vegyes naplós tételek rögzítése gazdasági eseményekkel támogatható.

A feldolgozott bizonylatokhoz utalványrendelet, könyvelési bizonylat nyomtatható.

Információk:

Számtalan információs tábla állítható elő gyűjtött és részletező adatokkal tetszőleges időszakra, részgazdára, rovatra, kormányzati funkcióra, főkönyvi számlára, szakfeladatra, forrás és részletező kódokra, és az ezekből képzett csoportokra:

 • Főkönyvi kivonat (részletek megjelenítésével)
 • 6, 7 számla osztályok kiadás nemenkénti tagolása
 • Pénzforgalmi információ, részgazdák szerinti összehasonlító pénzforgalmi adatok
 • Kormányzati funkció gyűjtött és részletező adatok
 • A felhasználó további lekérdezéseket definiálhat, ezeket az adatbázisba mentheti és később újra felhasználhatja

Ellenőrzések:

 • Költségvetési jelentés – mérlegjelentés egyezőségének vizsgálata
 • Pénzeszközök egyeztetése a költségvetési- és pénzügyi számvitel között
 • Kontírozási vizsgálat több szempont alapján
 • Bank- és pénztárszámlák egyenlegének összevetése a pénzügy- és a főkönyv adataiból
 • Követelés, kötelezettség nyilvántartás – főkönyvi könyvelés összevetés

Költségfelosztás:

A felhasználó által összeállított paraméterek alapján elvégzi a költségfelosztást, mely többlépcsős működéssel a költséghely jellemző mutatója vagy a gép által gyűjtött - bér vagy összes felmerült költség - adatok alapján végezhető el.

Követelés / Kötelezettségvállalás:

A pénzügyi és a költségvetés tervezés alrendszerekkel integráltan működik. Elkészíti a követelés / kötelezettségvállalás bizonylatokat, információt ad a lekötött előirányzatokról és szabad keretekről.

Beszámoló:

A rendszer előállítja a havi, negyedéves és éves beszámolási kötelezettség részét képző űrlapokat, ezeket a KGR rendszerbe elektronikusan átadja:

 • Mérleg, mérlegjelentés
 • Álló űrlapok (01-04)
 • Kormányzati funkciós űrlapok
 • Egyéb űrlapok (Pénzforgalom egyeztetése, Előirányzatok egyeztetése, stb.)

Az adatokhoz való hozzáférés részgazda szintig szabályozható; pl. egy GAMESZ szerű felhasználó esetén a részgazdák számára elérhetővé tehetők saját adataik.

Részgazda csoportot ad hoc módon is meg lehet adni, vagy az állandó csoportosításokat meg kell határozni és lekérdezésnél a csoportra hivatkozni.

A felhasználó további lekérdezéseket definiálhat, ezeket az adatbázisba mentheti és később újra felhasználhatja.

Több év adatainak egy adatbázisban való kezelése:

 • Az elmúlt év adatai betölthetők az adatbázisba és ezekből a fentebb leírt lekérdezéseket, ill. akár tételes adatokat is ki lehet nyerni
 • Nem kell évente új adatbázist és programot installálni
 • Egyszerűbb a mentés-archiválás: csak ennek az egy adatbázisnak és a hozzá tartozó programnak a mentéséről kell gondoskodni
 • A különböző évek adatai könnyebben összehasonlíthatók. Jelenleg a programon belüli évváltással érhetők el a különböző évek adatai, későbbi fejlesztés lesz az összehasonlító adatok képzése

Tervezés modul

A CGR Tervezés alrendszere a CGR integrált pénzügyi- számviteli rendszer része, de önállóan is működtethető.

A költségvetési intézmények (önkormányzati és kincstári) jogszabályokban előírt beszámolási kötelezettségének teljesítését szolgálja.

A rendszert különösen hatékonyan tudják alkalmazni azon felhasználók, akik több részben önálló intézménnyel rendelkeznek, és részben önállónként kell elemi költségvetést készíteniük.

A rendszer alapvető szolgáltatásai a következők:

 • Törzsadattárak kialakítása (részben önálló gazdálkodók, szakfeladatok, pénzforgalmi számlák), használhatók a rendszer etalon adatállományai is
 • Tervezés rovat vagy kormányzati funkció centrikusan (a tervezés folyamán végig követhető a részgazdánként megadott keret kiadási és bevételi oldalának felhasználása)
 • Költségvetési űrlapgarnitúra előállítása (részben önálló gazdálkodóra, részben önálló gazdálkodók tetszőleges csoportjára, intézményi szintre)
 • Főkönyvi feladás (a CGR- Főkönyv alrendszernek)
 • Az űrlapgarnitúra átadása a Kincstár K11 rendszerébe
 • Lekérdezések, listák a testületi előterjesztések támogatására
 • Előirányzat módosítások kezelése

Tárgyi Eszköznyilvántartó modul

 • A CGR Tárgyi eszköz nyilvántartás a CGR Integrált Pénzügyi- Számviteli rendszer alrendszere, de önállóan is működtethető
 • Az eszközváltozások egyszerű könyvelése (bruttó érték, halmozott értékcsökkenés, elszámolt értékcsökkenés, nullára írás, felújítás, növekedések, csökkenések, kivezetések, módosítások, egyedi igények)
 • A megszokott eszközváltozásokon túl plusz lehetőségek: beruházások rugalmas módosíthatósága, terven felüli értékcsökkenés elszámolása és kimutathatósága, eszközök „szabdalhatósága” (lehetséges az eszközök szétbontása, összevonása), ismételt (tömeges) adatfelvitel, eszközazonosító módosíthatósága
 • Naplózás a tárgynegyedévi mozgásokról, értékcsökkenés számítás előtti egyeztetés a főkönyvi rendszerrel
 • Tárgynegyedévi zárás és a követő negyedévi nyitás átfordítási eljárást követő ellenőrzés főkönyvenként: eszközszámlánként, értékcsökkenés számlánként
 • Vonalkódos leltározás támogatása mobil terminállal
 • Egyeztetés után egyedi áron vállalunk előző szoftverből történő adatkonvertálást is

Ingatlanvagyon kataszter modul

 • Egységes rendszerben kezeli az ingatlanokat és a tárgyi eszközöket. A program a korábban szigetként működő ingatlanvagyon rendszerekből importálással átveszi a kezelt adatokat, majd ezáltal egyértelmű 1-1 kapcsolatot hoz létre a kataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás között.
 • Az ingatlanvagyon kataszter a központi MÁK rendszeréhez hasonlóan a teljes állományra kiterjedő statisztika több száz összefüggését képes vizsgálni. Az adatokat az állam által meghatározott formátumú Excel táblába exportálja.
 • Az új CGR modul minden mezőről analitikus nyilvántartással szolgál, így a napi feladatokat is támogatja. A jelentések helyes elkészítése és leadása a nyilvántartással dolgozók legnehezebb feladata. Az új modul célja ennek a munkának a megkönnyítése. Gyakran előfordul, hogy az állami szervek indoklást kérnek egy-egy adatkör változása után. A rendszer képes megjeleníteni, hogy mi változott az előző évhez képest és kimutatásokkal alá is támasztja a módosulás okát.
 • A rendszer több felhasználó egyidejű bejelentkezésével biztosítja, hogy ne csak egy személy tudja az adatokat karbantartani. Helyrajzi számok, betétlapok, azon belül műszaki és értékadatok szerint korlátozhatjuk a hozzáférést, így lehetőség van a feladatok szervezeten belüli megosztására.

Funkciói:

 • Az információ lekérdezését egyszerűen kezelhető felületen, akár összetett lekérdezések előállításával támogatja a rendszer. Az adatok között tetszőlegesen kereshetünk, függetlenül attól, hogy egy-egy információ melyik betétlapon található meg.
 • A listákat a felhasználó igényeinek megfelelően, dinamikusan össze lehet állítani. Az elkészített állományok a lekérdezések paramétereinek elmentésével később is visszahívhatóak. A kapott eredményeket különböző szempontok szerint csoportosítani lehet.
 • A lekérdezések segítségével előállított listák későbbi munkavégzés céljából Excel formátumban menthetőek. Szintén lehetőség van az adatok szabványosított CSV formátumú kivitelére, így a rendszerben kezelt adatokkal más programokban is tovább lehet dolgozni.
 • A modul képes automatikusan előállítani a tárgyi eszköz kartonokat, így biztosítva a kataszter és a CGR-es eszköznyilvántartás egyezőségét.
 • Évváltástól függetlenül láthatóak a korábbi évek adatai és az azokban bekövetkezett változások. Az értékcsökkenés számítások időszakon belül feloldhatóak, az ingatlanok adataiban történt változásoktól függetlenül újra lehet számoltatni őket.

Kisértékű eszköznyilvántartó modul

A CGR Kisértékű Tárgyi eszköz nyilvántartás a CGR Integrált Pénzügyi- Számviteli rendszer alrendszere, de önállóan is működtethető.

A kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartására készült program, mely a kis értékű eszközöket a felhasználó igényeinek megfelelően mennyiségben és opcionálisan értékben tartja nyilván.

Alleltári használt eszközökről van szó, így az érték alatt sehol sem a számviteli, főkönyvi készlet értéket értjük, hanem az eszközök eredeti, újkori árából származó belső, tájékoztató jellegű nyilvántartási értékét.

Funkciói:

 • 200.000 Ft alatti, éven belül elhasználódó kis értékű eszközök nyilvántartása alleltári szintig részletezve.
 • Kis értékű eszközök nyilvántartása dolgozói szinten is lehetséges (opcionális).
 • Mozgásonként tételes karton vezetése minden eszközről. Mozgás kartonok, dátum –tól, -ig intervallumokra bontva.
 • Alleltári kimutatások.
 • A leltározás maximális támogatása, leltárfelvételi ívek, fellelt mennyiségek bevitele, eltérések kimutatása készletezési helyenként, alleltári szinten is.
 • Vonalkódos leltározás támogatása mobil terminállal. (Külön ajánlat alapján.)
 • Intézményi összes leltáreltérések.
 • Bizonylatonkénti adatfelvitel, egyszerűen nyomtatható lekérdezéses listák.

Analitika modul

Az analitikus nyilvántartás a szállítói valamint adós/vevő analitikus nyilvántartáson kívül az önkormányzatnál keletkezett kiadási kötelezettségek, illetve bevételi követelések nyilvántartását támogató rendszer. A rendszerbe nyilvántartott adatok naprakész információt biztosítanak a felhasználónak és adatot szolgáltatnak a negyedéves mérleg-alátámasztáshoz.

Funkciói:

 • Előírások és befizetések kezelése megadott analitika típusokhoz
 • Túlfizetések, hátralékok kimutatása
 • Az analitikából lehetőség van egyenlegközlő és felszólító levél készítésére

A rendszer nyilvántartja a több éven keresztül fennálló kötelezettségeket.


Vezetői Információs Rendszer modul

A vezetői igények teljes körű kiszolgálására szolgáló alrendszer, melyben a felhasználó által kiválasztott, akár több intézményi adatbázisra vonatkozó összesítő adatok is lekérdezhetők.

Jellemzői:

 • Összeállíthatók a testületi döntéshozatalhoz szükséges információs táblák
 • Egy-egy információs tábla összeállítása történhet részgazda, rovat, részletezés vagy ezek kombinációja alapján
 • Információ az előirányzat összegéről és annak pénzügyi teljesítéséről
 • Követelés, kötelezettség lekérdezése keretekre könyvelt adatokból
 • Túlteljesített kötelezettségek kimutatása a könyvelt adatokból
 • Nem teljesült kötelezettségek és követelések kimutatása a könyvelt adatokból
 • Az alrendszer felhasználónként naplózza a CGR moduljaiban történt munkavégzést

Előnyei:

 • Egyszeri paraméterezést követően a főkönyvi modulban lekönyvelt adatok automatikusan bekerülnek a tábla megfelelő soraiba
 • A felhasználónként beállított lekérdezési paramétereket automatikusan menti a rendszer, így a következő használatkor azonnal elérhetőek maradnak
 • Az információk döntő többsége lekérhető
  • intézményi szintre,
  • részgazdára,
  • és részgazdákból képzett csoportokra is
 • a listák megadott időszakra is előállíthatók
  • az információs táblák a CGR többi alrendszerének törzsadatait felhasználva paraméterezhetők

Megrendelő modul

A CGR Integrált pénzügyi és költségvetési rendszer legújabb modulja a megrendelések készítését támogató alkalmazás, amely az önkormányzati alkalmazottak részére biztosít egy egyszerű és könnyen használható felületet a kis összegű kötelezettség vállalások rögzítésére.

Jellemzői:

 • Megfelelő, egyszerű, hatékony megoldás a hivatal, az önkormányzat és az intézmények kisebb (szerződést nem igénylő) megrendeléseinek nyilvántartására.
 • A jogosultságok segítségével jól elkülönülnek az ügyintézők, osztályok és intézmények megrendelései, az arra kijelölt ügyintézők pedig teljes képet kapnak a szervezet kötelezettség vállalásairól.
 • A felület könnyen kezelhető és átlátható, a választási lehetőségek még gyorsabbá, hatékonyabbá teszik:
  • a partnernyilvántartó egyszerűvé teszi a keresést
  • választási lehetőséget biztosít a szükséges adatok kitöltéséhez

Funkciói:

 • A szűrések segítségével teljesen leegyszerűsödik a keresett megrendelő behívása (partner, ÁFA kulcs, fizetési mód, iktatószám, tárgy, sorszám, dátum).
 • A megrendelések teljesítési határidő és fizetési mód szerint egyaránt figyelemmel kísérhetőek.
 • Lehetőséget nyújt egy-egy megrendelés törlésére, az elrontott megrendelők lerontására.
 • A rendszer mind a megrendelők, mind a szűrések segítségével létrehozott áttekintő táblázatok nyomtatására lehetőséget ad, így megkönnyíti a szervezeten belüli egyeztetéseket.

Az integrált rendszer általános jellemzői

 • Windows-os felület, SQL adatbázison alapuló adatkezelés
 • Több év adatainak egy adatbázisban való kezelése
  A rendszer indításától kezdve felvitt összes adat lekérdezhető.
 • A lekérdezett információk egy esetleges további feldolgozás céljából átemelhetők Excel táblába, az elkészült listák PDF formátumban is menthetők